VITAPLUS

Jak skorzystać z opieki w ramach NFZ

Jak upewnić się, że jesteśmy objęci bezpłatną opieką medyczną?

Polska Konstytucja zapewnia prawo do ochrony zdrowia. Aby skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej, musimy upewnić się, że jesteśmy objęci systemem publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych mają osoby, które spełniają określone kryteria.

 Do bezpłatnej opieki medycznej są uprawnieni:

 • Osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach kontrakt z NFZ
 • uczniowie
 • Absolwenci szkół średnich przez okres 6 miesięcy po zakończeniu edukacji lub po skreśleniu z listy uczniów, a także studenci przez okres 4 miesięcy po zakończeniu nauki.
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (prawo do opieki obowiązuje od dnia rejestracji oraz przez 30 dni po wyrejestrowaniu i obejmuje również zgłoszonych członków rodziny).
 • Osoby bezdomne i osoby w trudnej sytuacji finansowej, po zgłoszeniu tego faktu władzom samorządowym w miejscu zamieszkania (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi).

  Jak sprawdzić swoje ubezpieczenie zdrowotne?

  Aby dowiedzieć się, czy jesteś ubezpieczona/ubezpieczony i uprawniona/uprawniony do bezpłatnej opieki medycznej, możesz skorzystać z systemu eWUŚ, czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Ten system jest codziennie aktualizowany i dostępny dla wszystkich placówek medycznych, które współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

  Jeśli eWUŚ nie potwierdza twoich uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych, możesz wyjaśnić tę sytuację w miejscu pracy lub w ZUS. W takiej sytuacji konieczne może być złożenie oświadczenia przez pacjenta. Jeśli okaże się, że przedstawione oświadczenie jest niezgodne z rzeczywistością, NFZ może wystawić rachunek za świadczenia medyczne.

  Możesz także samodzielnie sprawdzić informacje dotyczące swojego ubezpieczenia za pomocą Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), jednak wymaga to założenia konta w systemie. ZIP pozwala również uzyskać informacje o leczeniu oraz kosztach, takich jak rodzaj udzielonych świadczeń medycznych oraz przepisane leki. Należy pamiętać, że dane te pojawiają się w serwisie po przekazaniu ich przez świadczeniodawcę do NFZ, co może potrwać do dwóch miesięcy

  Aby ubezpieczyć się dobrowolnie…
  należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz później z oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Ubezpieczenie to wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty dodatkowej, która zależy od czasu przerwy w ubezpieczeniu (przy przerwie od 3 miesięcy do roku opłata wynosi 20% przyjętego jako podstawa wymiaru składki dochodu, a przy przerwie powyżej 10 lat – 200%). Dodatkowo, płatna jest składka miesięczna, obliczana na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Składka ta jest wpłacana na konto ZUS, a płatnik otrzymuje indywidualny numer konta.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1285 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 475)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1500 z późn. zm.)

  /fragmenty tekstu pochodzą ze strony https://pacjent.gov.pl/artykul/dla-kogo-bezplatna-opieka-zdrowotna/

Przychodnia studencka Łódź – Centrum Medyczne VITAPLUS Razem możemy lepiej